Informatie en oproep voor verkiezingen GMR

in dit stuk vindt u informatie voor de verkiezing van ouders in onze GMR

Aan alle Blosse ouders,

Vanaf nu is de kans om mee te praten over het onderwijsbeleid binnen Blosse weer aanwezig. Hieronder leest u over de mogelijkheden om u aan te melden om deel te nemen aan onze GMR.

Wij hopen dat u uw kennis wilt inzetten om mee te praten over goed onderwijs!

Dit voorjaar zijn er verkiezingen voor de oudergeleding!

Dit voorjaar worden er verkiezingen gehouden voor de Oudergeleding van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad(GMR) van Blosse. Ook de medezeggenschapsraden van de scholen hebben daar een rol in. 

Elke ouder, met een kind op een Blosse-school, kan zich verkiesbaar stellen voor een plaats binnen de GMR. Daarbij is lidmaatschap van de medezeggenschapsraad geen voorwaarde. Per school kan er maar één ouder zich verkiesbaar stellen. De medezeggenschapsraad doet de voordracht aan de verkiezingscommissie van de GMR. (gmr@blosse.nl)

De GMR telt nu 20 zetels; 10 oudergeleding en 10 personeelsgeleding. Van de oudergeleding heeft zich tot nu toe één lid zich niet herkiesbaar gesteld. Als er meer kandidaten zijn dan zetels, dan worden er verkiezingen uitgeschreven. Is het totaal van herkiesbare leden en kiesbare kandidaten minder dan het aantal zetels, dan volgen er geen verkiezingen en worden alle kandidaten benoemd voor een periode van drie jaar.

De GMR zoekt enthousiaste kandidaten

De Gemeenschappelijk Medezeggenschapraad (GMR) is een adviesorgaan binnen Blosse en functioneert overeenkomstig de taakstelling zoals bedoeld is in artikel 5 van de wet. In beginsel is het takenpakket gericht op instemmingbevoegdheid en adviesbevoegdheid. De doelstelling van GMR Blosse is het realiseren van een formeel platform voor overleg vanuit de geleding ouders en vanuit de geleding personeel als een van de wederpartijen van het bevoegd gezag gericht op becommentariëring en advisering met betrekking tot beleidsvorming.

De GMR Blosse behartigt de belangen van ouders, leerlingen en personeelsleden van scholen die ressorteren onder Blosse.

 

Hoe werkt de GMR Blosse?

De GMR Blosse komt in principe maximaal 10x per schooljaar bij elkaar. De voorzitter schrijft daartoe in overleg met de secretaris een vergadering uit met bijbehorende agenda. Van elke vergadering wordt een besluitenlijst gemaakt ten behoeve van de GMR leden en de achterban van de GMR (personeelsleden en ouders van Blosse).

 

Diverse onderwerpen worden door het College van Bestuur aan de GMR voorgelegd en wordt hun instemming gevraagd. Bijvoorbeeld:
   * over het beleid met betrekking tot de organisatie van Blosse;
   * over wijziging van financieel beleid;
   * over regels op het gebied van veiligheid en de gezondheid (Arbobeleid);

   *over het personeelsbeleid

Verder heeft de GMR op allerlei andere onderwerpen adviesbevoegdheid. Bijvoorbeeld op het beleid van onderhoud van de scholen.

 

De GMR Blosse is op zoek naar ouders die zich kandidaat willen stellen. Bent u die persoon?

Wat heeft een Ouder-GMR lid bij Blosse volgens ons:

kinderen op een Blosse-school;

HBO denk-/werkniveau of hoger;

aantoonbare expertise op één van de volgende gebieden: onderwijs, personeelsbeleid, financiën wil zich tenminste 3 jaar inzetten voor de GMR;

heeft interesse in en is betrokken bij primair onderwijs;

maakt tijd vrij voor de GMR, bereidt de vergaderingen inhoudelijk voor  en woont deze  bij;

heeft een positieve energie uitstraling, is communicatief vaardig en werkt graag samen aan een goede medezeggenschap.

 

Herkent u zichzelf hierin en zou u graag deel willen uit maken van de GMR Blosse?

Meldt u dan aan bij uw MR.

Vermeld uw naam, e-mailadres, de school waar u aan verbonden bent en uw motivatie waarom u lid wilt worden van de GMR.

Uw MR doet een voordracht voor de GMR oudergeleding. Vanuit elke school kan maximaal één stemgerechtigd lid zitting nemen in de GMR.

Er bestaat de mogelijkheid om als aspirant-lid deel te nemen aan de GMR als er vanuit uw school al een stemgerechtigd lid zitting neemt in de GMR. U woont dan de vergaderingen bij, heeft uw inbreng, denkt mee, maar u bent niet stemgerechtigd.

Aanmelden kan tot 30 april.

 

Vriendelijke groet, 

Dagelijks bestuur GMR (gmr@blosse.nl)